Uncategorized

ข้อตกลงการใช้งาน

บริษัทสามารถตรวจสอบและบังคับใช้กฎระเบียบของบริษัทได้ในทุกสถานการณ์ ข้อตกลงการใช้งานมีดังนี้ ลูกค้าที่เข้ามาร่วมพนันกับทางเว็บไซต์ ต้องมีแก่กว่า 18 ปี ขึ้นไป เว็บไซต์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติ และกฎที่ต้องปฏิบัติตามต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ถึงแม้มีเรื่องมีราวที่น่าสงสัยสามารถอ่าน และพินิจพิจารณากติกาได้เอง ทั้งก่อนและหลังการสมัคร ทางเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ กรณี อัตราการเจรจาต่อรอง และ ผลการพนันผิดพลาด โดยจะมีการ ปฎิเสธ […]